นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณถูกขอให้ส่งมอบ และเหตุผลที่คุณถูกขอให้ส่งมอบนั้น จะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจน ณ จุดที่เราขอให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากเป็นการติดต่อกับเราโดยตรง เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เนื้อหาของข้อความและ/หรือไฟล์แนบที่คุณอาจส่งให้กับเรา และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณตัดสินใจส่งมอบให้กับเรา

หากเป็นการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ เราอาจขอข้อมูลติดต่อของคุณ รวมถึงรายการต่างๆ เช่น ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP และหมายเลขโทรศัพท์

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง:

 • ให้บริการ ดำเนินการ และบำรุงรักษาเว็บไซต์ของเรา
 • ปรับปรุง ปรับแต่ง และขยายเว็บไซต์ของเรา
 • ทำความเข้าใจและวิเคราะห์วิธีการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลที่สาม

เทรด แอนด์ โลจิซทิคส์ สยาม จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการบันทึกหรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ เทรด แอนด์ โลจิซทิคส์ สยาม จะได้รับความยินยอมจากคุณ หรือการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมตามความประสงค์ของคุณ หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ โดย เทรด แอนด์ โลจิซทิคส์ สยาม จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การขายทางโทรศัพท์หรือการขายทางไปรษณีย์

เทรด แอนด์ โลจิซทิคส์ สยาม ใช้วิธีการเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการตรวจสอบบุคคลที่เข้าถึงข้อมูล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทรด แอนด์ โลจิซทิคส์ สยาม เคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหรือในการทำธุรกรรมกับบริษัท ด้วยเหตุนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงจัดเตรียมขึ้นโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้:

1. ขอบเขตของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงพนักงานประจำ พนักงานที่มีระยะเวลาของสัญญาที่แน่นอน พนักงานชั่วคราวและผู้รับเหมา รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือในนามของบริษัท

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเอาไว้ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เริ่มแรกต่อไป โดยการเปิดเผยและการกระทำอื่นใดนอกเหนือจากการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 25622.

2. นิยาม

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง นโยบายที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการประมวลผลข้อมูลของบริษัทและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว
 • “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ศาสนาหรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • “การประมวลผล” หมายถึงการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • “เจ้าของข้อมูล” หมายถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • “ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินกระบวนการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล โดยที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
 • “คุกกี้” หมายถึงไฟล์ชั่วคราวขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการสื่อสารในขณะที่เข้าถึงเว็บไซต์เท่านั้น

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และกรรมวิธีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจะจัดเก็บเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสองช่องทางได้แก่:

การเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูล เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มใบสมัครทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษหรือทางออนไลน์ การตอบแบบสำรวจที่จัดทำโดยบริษัท หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทโดยใช้คุกกี้

การเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล เช่น การค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ หรือการสอบถามจากบุคคลที่สามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสารกระดาษหรือช่องทางอื่นๆ โดยบริษัทจะดำเนินการเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เท่านั้น

ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน บริษัทจะทำให้มั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลรับทราบและยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวผ่านกรรมวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นๆ โดยบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เว้นแต่การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่น ๆ

4. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน และ/หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะในระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูล หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเว้นแต่จะมีการสื่อสารวัตถุประสงค์ใหม่ต่อเจ้าของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเอาไว้เท่านั้น

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะทำให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดโดยบริษัท

บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเข้าถึงและใช้งาน ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและเปี่ยมประสิทธิภาพ

ในกรณีที่บริษัทมีการมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลที่สามปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลที่สามดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับและปลอดภัย และป้องกันไม่ให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในขอบเขตของงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ์ในการขอทราบแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิ์ในการร้องขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน
 • สิทธิ์ในการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งมอบให้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าในกรณีใด โดยการเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความยินยอมแล้ว
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิ์ในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิ์ข้างต้นของเจ้าของข้อมูล โดยมีเงื่อนไขว่าการปฏิเสธนั้นเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎของบริษัทที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะจัดให้มีช่องทางสำหรับให้เจ้าของข้อมูลติดต่อกับบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิ์ข้างต้นได้ และในกรณีที่บริษัทปฏิเสธคำขอ ทางบริษัทจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธแก่เจ้าของข้อมูล

8. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทจะทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

9. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อกับ

เทรด แอนด์ โลจิซทิคส์ สยาม
เลขที่ 888/119 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: +662 026 3262
อีเมล: info@lentus.com

Information We Collect

The personal information you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you, such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, IP address and telephone number.

How We Use Your Information

We use the information we collect in various ways, including:

 • Provide, operate, and maintain our website
 • Improve, personalize, and expand our website
 • Understand and analyze how you use our website
 • Develop new products, services, features, and functionality

Third-Party Privacy Policies

Trade and Logistics Siam will not disclose your personal information that has been recorded or other information that can be identified as yours to a third party unless Trade and Logistics Siam has your consent. Providing such information is to help you perform the transaction you wish. Disclosure of such information is legal or comes from a government agency’s request. Trade and Logistics Siam will not disclose your personal information to third parties for marketing purposes, such as telesales or postal sales.

Trade and Logistics Siam has implemented encryption and physical security methods to prevent unauthorized access or alteration of information without permission, including checking who had accessed to information.

Personal Data Protection Policy

Trade and Logistics Siam respect the right to privacy and value the importance of the protection of personal data in connection with or in conducting transactions with the Company. Therefore, this Personal Data Protection Policy is prepared in compliance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 and to provide governing criteria and measures for personal data management as follows:

1. Scope of this Privacy Policy

This personal data protection policy applies to all employees, which includes permanent employees, employees with definite contract periods, temporary workers and contractors, including the person involved in the processing order personal information or on behalf of the Company.

With respect to personal data collected prior to the introduction of the Personal Data Protection Act B.E. 2562, the Company is enabled to continue collecting and using personal data for initial purposes. Any disclosures and acts other than the collection and use of personal data must be in compliance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562.

2. Definitions

 • Personal Data Protection Policy means the policy that the Company has established to make the data subject aware of the Company’s processing of data and a number of relevant issues as stipulated by the Personal Data Protection Act B.E. 2562.
 • “Personal data” means any information relating to an identifiable person, either directly or indirectly, but excluding the information of a deceased person in particular.
 • “Sensitive Data” means personal information relating to race, ethnicity, political opinion, belief, religion or philosophy, sexual orientation, criminal record, health information, disability, labour union information, genetic data, biological data, or any other data which may impact the data subject in a similar manner, as stipulated in the Personal Data Protection Committee’s announcements.
 • “Processing” means the collection, use, or disclosure of personal data.
 • “Data subject” means an individual who is the owner of personal data.
 • “Data Controller” means another person or juristic person with power and duties to make a decision regarding the collection, use or disclosure of personal data.
 • “Data Processor” means a person or juristic person who processes, collects, uses or discloses personal data in accordance with an order of or on behalf of the Data Controller. The person or the juristic person engaging in those procedures is not the Data Controller.
 • “Cookies” means small, temporary files collecting personal data that it is necessary to install on the computer of the data subject only for convenience and facilitation of communication while gaining access to a website.

3. Collection of Personal Data

The Company will provide the collection of personal information with objectives, scope and methods that are lawful and fair by collecting it only to the extent that it is necessary and appropriate for the purpose and benefit of the owner of the personal data as required by law. The Company may receive personal data of the personal data subject through two channels:

Collection from the data subjects, for example, collection of personal data from filling out personal information in application forms, either in paper form or online, responses to surveys conducted by the Company, or access to the Company’s website using cookies.

Collection from sources other than the data subjects, for example, searches for personal data via a website or inquiries made by third parties via electronic mail being notified by phone or received as a document or other channels. The Company will do only what is necessary to operate under the objectives.

In the case of the collection of sensitive personal data, the Company will ensure that the data subject acknowledges and give consent to such collection via electronic method or other methods. The Company will explicitly request consent from the data subject prior to or at the time of collection of sensitive personal data unless such collection of personal data and sensitive personal data falls under an exception provided under the Personal Data Protection Act B.E.2562 or other laws.

4. Purpose of Collection and Use of Personal Data

The Company will collect or use personal data for the benefit of the Company’s operations or to improve the quality and efficiency of work and/or comply with laws or regulations applicable to the Company’s operations. The Company will collect and use such personal data only for the period necessary for carrying out the purpose as informed to the data subject or in accordance with what the law specified.

The Company will not engage in any actions that are different from the purpose specified for the collection unless a new purpose has been communicated to the data subject; consent has been obtained from the data subject. Such action is for compliance with the personal data protection act or other relevant laws.

5. Disclosure of Personal Data

The Company will not disclose personal data to any persons without obtaining consent from the data subject and will only disclose in accordance with the informed purpose(s).

The Company may need to disclose personal data to its affiliates or other persons both within Thailand and in foreign countries for the benefit of the Company’s operations and provision of services to the data subject. In disclosing personal data to such persons, the Company will ensure that such persons maintain the confidentiality of the personal data and refrain from using such personal data for any purpose other than those specified by the Company.

The Company may disclose personal data under the requirements of the law, such as disclosing personal data to government authorities, government agencies, and regulators, including in the event of a request for disclosure made by virtue of the law.

6. Security of Personal Data

The Company has established appropriate personal data security measures to prevent the loss of unauthorized and unlawful access to and the use, modification, correction or disclosure of personal data in accordance with the Company’s policies and procedures for information security. The Company will support and encourage employees to have knowledge and awareness of duties and responsibilities for the collection, use, and disclosure of personal data so that the Company can comply with the privacy policy and personal data protection laws correctly and efficiently.

In the case where the Company has engaged an agency or a third party to perform work related to the collection, use or disclosure of personal data of the data subjects, it shall require the agency or the third party to keep the personal data confidential and secure and to prevent the collection, use or disclosure of such personal data for any purposes other than specified in the scope of engagement or for any unlawful purposes.

7. Data Subject Rights

This policy is established to assure data subjects that they can exercise the following rights available to them under the Personal Data Protection Act, B.E.2562.

 • Right to access and request a copy of personal data about the data subject or right to request the sources of personal data the Company receives without the data subject’s consent.
 • Right to object to the collection, use and disclosure of personal data of the data subject
 • Right to request for deletion or destruction, or anonymization of personal data
 • Right to restrict the use of personal data
 • Right to withdraw consent for the processing of personal data that has previously been given. In any case, such withdrawal will not affect the collection, use or disclosure of personal data that has already been consented for.
 • Right to request for correction of personal data
 • Right to personal data portability

However, the Company may refuse the exercise of the above rights by the data subjects, provided that the rejection is in accordance with the Company’s rules that are not in violation of the law. The Company shall provide a channel through which data subjects can contact the Company to make requests to exercise the above rights. In the event that the Company rejects a request, it shall notify the data subjects of the reason for the rejection.

8. Policy Review and Improvement

The Company shall review and update this policy at least once a year in order to comply with legal requirements or when any change with a significant impact on the policy occurs.

9. Contact Information

If you would like to contact

Trade and Logistics Siam Ltd.
888/119 Mahatun Plaza Building, 11th Floor,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330

Telephone: +662 026 3262
Email: info@lentus.com