APM Terminals Barcelona ได้รับมาตรฐาน OEA ในการดำเนินพิธีการศุลกากร

0
1244

APM Terminals Barcelona ผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือในเครือ A.P.Moller-Maersk ได้รับการรับรองสถานะผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (OEA) สำหรับกระบวนการด้านพิธีการศุลกากร จาก Spanish Tax Agency หน่วยงานด้านภาษีของประเทศสเปน โดยก่อนหน้านี้ APM Terminal Barcelona ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้ามาแล้วเมื่อ 5 ปีก่อน และการได้รับการรับรองในด้านกระบวนการศุลกากรครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับสถานะ AEO โดยสมบูรณ์

ก่อนที่ Spanish Tax Agency จะให้การรับรองสถานะ AEO บริษัทฯ จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ การปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านศุลกากร รวมถึงการตรวจสอบในด้านบัญชี การพาณิชย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการดำเนินพิธีการศุลกากร ตลอดจนความปลอดภัยภายในสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการ

การได้รับสถานะ OEA จะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าที่ APM Terminals Barcelona เป็นผู้ดำเนินการได้รับการผลิต จัดเก็บ จัดเตรียม และยกขนภายในศูนย์ปฏิบัติการที่ปลอดภัย และสินค้าเหล่านี้ยังได้รับการปกป้องอย่างรัดกุม ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้หากไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างการผลิต จัดเก็บ จัดเตรียม ยกขนและบรรจุตู้สินค้า และขนส่ง นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าบุคลากรที่รับผิดชอบในการผลิต จัดเก็บ จัดเตรียม ยกขนและบรรจุตู้สินค้า และขนส่งสินค้า เป็นบุคลากรที่สามารถไว้วางใจได้ รวมถึงพันธมิตรที่ดำเนินงานในนามของ APM Terminals Barcelona ได้รับการชี้แจงและตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยให้กับซัพพลายเชน      

ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต หรือ Authorized Economic Operator (AEO) คือ องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานศุลกากรของแต่ละประเทศ ว่ามีการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก (WCO) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ในด้านการรักษาความปลอดภัยในซัพพลายเชน ทั้งนี้ ในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนจะเรียกแทนมาตรฐาน AEO ในชื่อ Operador Económico Autorizado (OEA)

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้CEVA Logistics ขยายสัญญาการให้บริการแก่ Volkswagen ในบราซิล
บทความถัดไปSwisslog จุดประกายนวัตกรรมการซื้อสินค้าด้วยระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ