ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน

  1. ข้อตกลงทางกฎหมาย

เงื่อนไขการใช้งาน (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เงื่อนไข”) ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ บจก. เทรด แอนด์​ โลจิสติกส์สยาม (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “TLS”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) ข้อตกลงนี้ครอบคลุมการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงบริการทางออนไลน์ที่ TLS เป็นผู้ดำเนินการ โดยหมายรวมถึงและไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของ TLS และคอนเทนต์ของผู้ใช้ และบริการสมาชิก (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะกล่าวโดยรวมว่า “บริการ”) โปรดศึกษาและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้โดยละเอียด ก่อนเริ่มต้นใช้งานบริการของเรา โดยการใช้งานบริการนี้ เป็นการแสดงการยอมรับและถือว่าคุณตกลงตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้งานบริการของเราหากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ TLS อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบริการหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีที่โพสท์หรือเผยแพร่โดยเกี่ยวข้องกับบริการ การใช้งานใดๆ ภายหลังจากที่มีการโพสท์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าคุณยอมรับและถือว่าตกลงตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีเป็นอย่างต่ำ และข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อนเป็นความจริง

2. การใช้งานเว็บไซต์

เนื้อหาของเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อความตัวอักษร ซอฟต์แวร์ สคริปต์​ กราฟิก ข้อมูล รูปภาพ เสียง ดนตรี วิดีโอ คุณสมบัติแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้ บทความและคอนเทนต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “คอนเทนต์”) คอนเทนต์ทั้งหมดเป็นสินทรัพย์​ ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และ/หรือเป็นลิขสิทธิ์ของ บจก. เทรด แอนด์​ โลจิสติกส์สยาม (“TLS”) และสามารถใช้งานภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้เท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์แห่งนี้และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและตามธรรมเนียมปฏิบัติในระดับสากล TLS และผู้อนุญาตใช้งานดำรงสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิรวมทั้งผลประโยชน์ทุกประการอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลและคอนเทนต์บนเว็บไซต์นี้

2.1 อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์เป็นการส่วนบุคคลผ่านเบราเซอร์หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ห้ามใช้บ็อต,  เว็บครอว์เลอร์ (web crawler), สไปเดอร์ (spider), การดึงข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping และเครื่องมือการเข้าถึงแบบอัตโนมัติอื่นๆ) รวมไปถึงการใช้งานกราฟิก ข้อมูล บทความ และคอนเทนต์อื่นๆ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือสำหรับธุรกิจเท่านั้น และอนุญาตให้ดาวน์โหลดคอนเทนต์อันเป็นผลจากการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาดังกล่าวเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ห้ามไม่ให้ดาวน์โหลดบทความหรือฐานข้อมูลทั้งหมด หรือส่วนสำคัญของบทความหรือฐานข้อมูล ห้ามไม่ให้จัดจำหน่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความหรือฐานข้อมูล การละเมิดเงื่อนไขนี้จะส่งผลให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย

3. เนื้อหาและการดำเนินการที่ห้ามมิให้กระทำ

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้งาน หรือพยายามเข้าถึงหรือใช้งานบริการ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหายแก่เรา บุคคล คณะบุคคล บริษัท หรือองค์กรใดๆ  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บุคคล”) แทรกแซงหรือกีดขวางการทำงานของบริการ หรือใช้งานบริการในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายใดๆ ยกตัวอย่างเช่น และไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้:

แอบอ้างหรือปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นใด หรือกล่าวอ้างโดยทุจริตหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ความข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือที่มาของข้อมูลที่คุณกล่าวอ้างถึง

ดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานสไปเดอร์ (spider), การดึงข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping หรือเก็บข้อมูลหรือเนื้อหา หรือใช้งานโปรแกรมหรือระบบอัตโนมัติอื่นในการรวบรวมข้อมูล

เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ระบบ แหล่งข้อมูล ข้อมูล หรือบริการอื่นๆ ที่มีให้บริการภายนอก ผ่านบริการของเรา

ใช้งานอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (routine) อันเป็นการแทรกแซงหรือกีดขวาง หรือพยายามแทรกแซงหรือกีดขวางการทำงานอันเป็นปกติของบริการ หรือกิจกรรมใดๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือมีความพยายามในการสอดแนม สแกน ทดสอบความมั่นคงหรือทำลายความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ หรือเครือข่ายใดๆ

ห้ามโดยเด็ดขาด มิให้ดำเนินการถอดรหัส ดัดแปลง ประยุกต์ แปล แปลง แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ รื้อ หรือแปลงหรือแทรกแซง (หรือพยายาม สนับสนุน หรือส่งเสริมให้บุคคลอื่นดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น)  ซอฟต์แวร์ใดๆ อันเป็นส่วนประกอบของบริการ หรือไม่ว่าจะโดยวิธีการใด รวมไปถึงการใช้งานหรือแจกจ่ายเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำลายหรือทำให้เสื่อมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมถอดรหัส, เครื่องมือการแคร็ก หรือเครื่องมือสอดแนมเครือข่าย)

ดำเนินการใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดปริมาณข้อมูลล้นเกิน หรือปริมาณข้อมูลที่มากเกินไปบนเครือข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา

อัพโหลด หรือถ่ายทอดสัญญาณการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลที่เป็นไวรัสหรืออาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือระบบของ TLS และผู้ใช้งาน หรือ

ดำเนินการโดยกรรมวิธีการใดๆ ที่จำกัดหรือกีดกันบุคคลใดๆ ไม่ให้สามารถใช้บริการได้โดยปกติ หรือภายใต้วิจารณญาณของเรา และโดยเราแต่เพียงผู้เดียว ดำเนินการอันเป็นการทำให้เราหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม ตกเป็นจำเลยในการรับผิด หรือเกิดความเสียหายใดๆ ทุกประการหากมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่าย และการดำเนินการอื่นๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและร่วมมือกับหน่วยงานผู้พิทักษ์กฎหมาย ในการดำเนินคดีต่อผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงนี้ โดยเราสามารถระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบริการ โดยอาจระบุเหตุผลหรือไม่ชี้แจงเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

4. ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ

บางส่วนของบริการอาจเปิดให้ผู้ใช้สามารถโพสท์แสดงความคิดเห็น ส่งอีเมล หรือส่งมอบข้อมูลให้กับ TLS หรือบุคคลอื่นผ่านบริการของเรา อย่างไรก็ตาม คุณยังคงมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณถ่ายทอดให้กับเราหรือบุคคลอื่น รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล เสียงบันทึก ภาพถ่าย เอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่ง โพสท์ อัพโหลด หรือถ่ายทอดให้กับเราและผู้อื่น (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า คอนเทนต์ของผู้ใช้”) และคุณยินยอมตกลงตามเงื่อนไขของข้อตกลงว่าจะไม่ส่งมอบคอนเทนต์ของผู้ใช้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

                ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นของบุคคลใดๆ

                ไม่เป็นความจริง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ลามกอนาจาร ล่วงละเมิด หรือสร้างความเกลียดชัง

                ละเมิดสิทธิของบุคคลทั้งโดยการส่วนตัวหรือโดยสาธารณะ

                เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

                เหยียดบุคคลอื่นทั้งในด้าน เพศ เพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชนชั้น สัญชาติ ศาสนา อัตลักษณ์​ ความบกพร่องพิการ หรือลักษณะอื่นใดทั้งปวง

                หยาบคาย หรือใช้ภาษาหรือข้อมูลที่มีเจตนาล้อเลียนหรือก่อให้เกิดความรุนแรง

                ละเมิดกฎหมายระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายสากล หรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่บริการอนุญาตให้คุณโพสท์คอนเทนต์ของผู้ใช้ คุณสามารถโพสท์คอนเทนต์ของผู้ใช้ที่เป็นต้นฉบับและที่คุณมีสิทธิ์ในการโพสท์เท่านั้น โดยการส่งคอนเทนต์ของผู้ใช้ ถือว่าคุณมอบสิทธิ์การใช้งานโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถถอดถอนได้ โดยตลอดกาล แบบไม่จำเพาะ โดยครอบคลุมทั่วโลก สามารถอนุญาตใช้งานต่อได้ ถ่ายโอนได้ อนุญาตให้เผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย จัดแสดง ดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แปล สร้างผลงานอนุพันธุ์​ ผลิต จำหน่าย เสนอขาย ส่งออก และ หรือ ใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ของผู้ใช้ของคุณ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ได้ตามที่เราต้องการ ในทุกรูปแบบ บนทุกสื่อ หรือเทคโนโลยี ทั้งที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน หรือที่จะมีการพัฒนาขึ้นใหม่ในอนาคต โดยถือว่าคุณยอมสละสิทธิ์อันชอบธรรมที่คุณพึงมีในคอนเทนต์ของผู้ใช้ของคุณ คุณยืนยันว่า คุณได้รับการอนุญาตทุกประการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจากบุคคลที่กล่าวถึงหรือกล่าวอ้างถึงในการส่งข้อมูลของคุณ (รวมไปถึงบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคอนเทนต์ประเภทภาพถ่าย) และในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

TLS ไม่มีข้อผูกมัดในการเผยแพร่หรือใช้งานคอนเทนต์ของผู้ใช้ของคุณ เราจะไม่ให้การรับรองคอนเทนต์ของผู้ใช้หรือคอนเทนต์ของ TLS ที่อาจมีการเผยแพร่หรือโพสท์บนบริการและไม่สามารถและขอปฏิเสธการให้การรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้นดังที่กล่าวมาขั้นต้น TLS ขอปฏิเสธความรับผิดต่อคอนเทนต์ของผู้ใช้หรือคอนเทนต์ของ TLS และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคอนเทนต์ของผู้ใช้หรือคอนเทนต์ของ TLS ที่โพสท์บนบริการของเรา การใช้ประโยชน์จากข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในคอนเทนต์ของผู้ใช้หรือคอนเทนต์ของ TLS ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง TLS และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลบริการขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ลบ ปิดใช้งาน ปฏิเสธ จำกัด หรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงคอนเทนต์ของผู้ใช้หรือบริการ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล อย่างไรก็ตาม ข้อผูกมัดของคุณที่มีต่อเราภายใต้ข้อตกลงนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้ แม้ภายหลังจากที่มีการยกเลิกบริการ การใช้บริการใดๆ ของคุณ คอนเทนต์ของผู้ใช้ที่อยู่ในบริการ หรือข้อตกลงเหล่านี้ ห้ามไม่ให้คุณโพสท์คอนเทนต์ของผู้ใช้ใดๆ ที่ TLS แจ้งต่อคุณไม่ให้โพสท์ ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว โดยเด็ดขาด

ห้ามไม่ให้คุณส่งคอนเทนต์ของผู้ใช้ให้กับเรา ในกรณีที่คุณเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึง 13 ปี หากคุณมีอายุไม่ถึง 18 ปี แต่มีอายุมากกว่า 13 ปี คุณสามารถส่งคอนเทนต์ของผู้ใช้ให้กับเราได้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย และต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดทราบว่า คุณจะต้องรับผิดชอบต่อคอนเทนต์ของผู้ใช้ของผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของคุณ  รวมไปถึงมีความรับผิดตามกฎหมายอันเป็นผลจากคอนเทนต์ของผู้ใช้ที่ผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของคุณเป็นคนโพสท์ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ

5. นโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยการใช้บริการของเรา ถือเป็นการแสดงว่า คุณได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลตามที่กล่าวเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. ลิงก์

บริการของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่น ซึ่งให้บริการและอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลหรือองค์กรอื่น และไม่ได้ให้บริการและอยู่ภายใต้การดูแลของ TLS ลิงก์ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนจาก TLS ซึ่งรวมไปถึงบริการออนไลน์ต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ลิงก์เชื่อมโยงไปถึง คอนเทนต์ของเว็บไซต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ไม่มีผลครอบคลุมถึงเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ ดังที่กล่าวข้างต้น และเว็บไซต์และบริการออนไลน์เหล่านี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา เราขอแนะนำให้คุณศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นก่อนเริ่มใช้งาน

7. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

เราสงวนสิทธิ์ในการอัปเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้น จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อตกลงฉบับแก้ไข ซึ่งจะโพสท์ลงบนเว็บไซต์​ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมไซต์จำเป็นต้องศึกษาทบทวนข้อเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ รวมไปถึงข้อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ข้อเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีที่ทำการโพสท์ การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงว่า คุณยอมรับตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ รวมไปถึงข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว:

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมวิธีการที่ Trade and Logistics Siam (“TLS”) ใช้งานและให้การปกป้องข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้กับเราในระหว่างที่มีการใช้งานเว็บไซต์

TLS ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ในกรณีที่เราร้องของให้คุณส่งมอบข้อมูลบางอย่างแก่เรา ซึ่งสามารถระบุถึงตัวตนของคุณได้ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้งานภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

TLS สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ โดยสามารถแก้ไขและอัปเดทข้อมูลในหน้านี้ได้ คุณควรกลับเข้ามาตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ชื่อและตำแหน่งงาน
  • ข้อมูลการติดต่อ รวมไปถึงที่อยู่อีเมล
  • ข้อมูลประชากร อาทิ รหัสไปรษณีย์ ความพึงพอใจและสิ่งที่สนใจ
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือข้อเสนอต่างๆ

การดำเนินการกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

โดยการส่งมอบข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้น ถือเป็นการแสดงความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้:

การเก็บบันทึกข้อมูลเป็นการภายใน

  • เราอาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
  • เราอาจเผยแพร่ข้อมูลของคุณในส่วน ค้นหาบริษัท​ หรือ directory บนเว็บไซต์ของเรา
  • เราอาจส่งอีเมลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้เรา
  • เราอาจส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่สามที่ผ่านการคัดกรองแล้วของเรา